top of page
קיר מודולארי

קיר מודולארי

אטרקציה מציעה שיטה מודולארית לבנייה באמצעות לוחות מוקצפים, הנתונים במסגרות אלומיניום ומתחברים בעזרת מחברים גמישים, היוצרים מערכת תצוגה שלמה.

בשיטה זו הגרפיקה מהווה חלק אינטגראלי מלוחות התצוגה. ניתן לבנות קונסטרוקציות שונות לפי הדוגמאות הקיימות ועוד כיד הדמיון הטובה.

bottom of page